متن کامل در سایت omidfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه

[…]

متن کامل در سایت omidfile.com

متن کامل در سایت omidfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مهندسی شیمی

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : حذف گوگرد

متن کامل در سایت omidfile.com

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شیمی آلی

متن کامل در سایت omidfile.com

عنوان : مطالعه واکنش های چند جزئی در محیط آب میوه های طبیعی

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شیمی فیزیک

متن کامل در سایت omidfile.com

عنوان : مطالعات Ab-initio و DFT  بر روي پايداري ترموديناميكي نانولولههاي بورون نيتريد و بررسي NMR آن در حلالهاي مختلف

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

گرایش : شبیهسازی و طراحی فرآیند

عنوان : مدلسازی و شبیهسازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی

متن کامل در سایت omidfile.com

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

متن کامل در سایت omidfile.com

گرایش : تجزیه

عنوان : مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگ های آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

متن کامل در سایت omidfile.com

گرایش : ترمودینامیک و سینتیک

عنوان : مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی

[…]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

متن کامل در سایت omidfile.com

عنوان : مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی

[…]

متن کامل در سایت omidfile.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شیمی تجزیه

عنوان : کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه­ های غذایی

[…]